ท่องเที่ยว ตลาด Mercado San Miguel มาดริด(Madrid)

Mercado de San Miguel เป็นตลาดสดในอาคารที่มีหลังคากระเบื้องสีน้ำตาลแดงและสีน้ำตาล มีความเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915 นอกจากจะเป็นที่ซื้อหาสินค้าประเภทอาหารสด ของกิน ดื่ม ถนนคนเดินแล้ว ตัวอาคารยังมีความน่าสนใจในแง่ศิลปะ สถาปัตยกรรม

Read More →